Forum

     Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Công ty đã tổ chức thực hiện các công việc theo đúng quy định và kế hoạch đề ra. Ngày 20/6/2016 Công ty đã được Tổng Công ty chấp thuận cho Công ty được tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 27/6/2016 và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016.

Tổ chức bộ máy quản lý công ty tại thời điểm ngày 29/04/2021 bao gồm:

I. Hội đồng quản trị

1. Ông Đoàn Huỳnh Dũng                 Chủ tịch HĐQT

2. Ông Bạch Ngọc Văn                      Thành viên HĐQT

3. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt        Thành viên HĐQT

4. Ông Phạm Minh Trung                  Thành viên HĐQT

5. Ông Phan Hùng Minh                    Thành viên HĐQT

II. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

1. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt         Tổng Giám đốc

2. Ông Phạm Minh Trung                    Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Trần Thị Điệp                             Phụ trách kế toán (Bổ nhiệm ngày 22/10/2019)

III. Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Mai Trinh                     Trưởng ban

2. Bà Vũ Thị Minh Hiền                       Thành viên

3. Ông Nguyễn Trường Giang            Thành viên

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan