KiGiMex http://kigimex.com.vn

Ban lãnh đạo Công ty
21.04.2010

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Công ty đã tổ chức thực hiện các công việc theo đúng quy định và kế hoạch đề ra. Ngày 20/6/2016 Công ty đã được Tổng Công ty chấp thuận cho Công ty được tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 27/6/2016 và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016. Qua kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đã bầu và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kể từ ngày 01/7/2016, cụ thể như sau: 


I. Hội đồng quản trị

1. Ông Đoàn Huỳnh Dũng                Chủ tịch HĐQT

2. Ông Bạch Ngọc Văn                     Ủy viên HĐQT

3. Ông Phạm Minh Trung                 Ủy viên HĐQT

4. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt       Ủy viên HĐQT

5. Ông Phan Hùng Minh                   Ủy viên HĐQT

II. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

1. Ông Bạch Ngọc Văn                     Tổng Giám đốc

2. Ông Phạm Minh Trung                 Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt       Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Trần Thị Thu Hương               Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Mai Trinh                 Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn               Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Phượng                Thành viênURL của bản tin này::http://kigimex.com.vn/modules.php?name=gioithieu&op=viewst&sid=432

© KiGiMex contact: info@betongftc.vn