Forum
   Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Công ty đã tổ chức thực hiện các công việc theo đúng quy định và kế hoạch đề ra. Ngày 20/6/2016 Công ty đã được Tổng Công ty chấp thuận cho Công ty được tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 27/6/2016 và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016.
    Tổ chức bộ máy quản lý công ty tại thời điểm ngày 05/7/2024 bao gồm:
I. Hội đồng quản trị
   1. Ông Bạch Ngọc Văn                      Chủ tịch HĐQT
   2. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt         Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
   3. Ông Mai Thành Công                     Phó Chủ tịch HĐQT
   4. Ông Phạm Minh Trung                   Thành viên HĐQT
   5. Bà Trần Tú Khanh                          Thành viên HĐQT
II. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
   1. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt         Tổng Giám đốc
   2. Ông Phạm Minh Trung                    Phó Tổng Giám đốc
   3. Ông Nguyễn Mai Thái Sơn             Phó Tổng Giám đốc
   4. Bà Trần Thị Điệp                             Kế toán trưởng
III. Ban kiểm soát
   1. Bà Trần Thị Mai Trinh                     Trưởng ban
   2. Bà Trần Thị Phương Lan                Thành viên
   3. Ông Trần Công Lý                          Thành viên

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan