KiGiMex http://kigimex.com.vn

Ban lãnh đạo Công ty
21.04.2010

   Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Công ty đã tổ chức thực hiện các công việc theo đúng quy định và kế hoạch đề ra. Ngày 20/6/2016 Công ty đã được Tổng Công ty chấp thuận cho Công ty được tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 27/6/2016 và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016.
    Tổ chức bộ máy quản lý công ty tại thời điểm ngày 29/03/2023 bao gồm:
I. Hội đồng quản trị
   1. Ông Bạch Ngọc Văn                      Chủ tịch HĐQT
   2. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt         Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
   3. Ông Mai Thành Công                     Phó Chủ tịch HĐQT
   4. Ông Phạm Minh Trung                   Thành viên HĐQT
   5. Ông Đặng Quốc Việt                      Thành viên HĐQT
II. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
   1. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt         Tổng Giám đốc
   2. Ông Phạm Minh Trung                    Phó Tổng Giám đốc
   3. Bà Trần Thị Điệp                             Kế toán trưởng
III. Ban kiểm soát
   1. Bà Trần Thị Mai Trinh                     Trưởng ban
   2. Bà Trần Thị Phương Lan                Thành viên
   3. Ông Nguyễn Trường Giang            Thành viên
URL của bản tin này::http://kigimex.com.vn/modules.php?name=gioithieu&op=viewst&sid=432

© KiGiMex contact: info@betongftc.vn