Forum
Công bố thông tin bất thường

 

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2017

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông dự họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông dự họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Tải tài liệu tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

     Căn cứ Công văn số 1789/UBCK-GSĐC ngày 05/4/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KIÊN GIANG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Ban tổ chức đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu ...


Copyright © 2009. Design by vihan